อบรมทางไกล การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

17 06 62 21ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครั้งที่ 4 หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย เพื่อทราบแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน วิทยากรพี่เลี้ยง นำโดย ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด