ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปี 2559

10 07 59เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัฐ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็กในทศวรรษที่ 21 2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนปฐมวัย ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 350 คน คณะวิทยากร ได้แก่ ศึกษาเทศก์และครูแกนนำของเขตพื้นการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาในโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนต้นแบบ พร้อมมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรม ณ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ