พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12 06 61 1วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี สำหรับการทำข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียน นักศึกษาให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฎผลอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงามที่ร่วมบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย นายอำเภอโพนทอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายกเทศมนตรีตำบลแวง สาธารณสุขอำเภอโพนทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ตัวแทนโรงพยาบาลโพนทอง และประธานชมรมผู้ปกครอง ในการนี้นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬส