อบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ปี 2559

08 07 59เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการ ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และได้รับเกียรติจากนายอุบล ธนาสัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พบปะและบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 เพื่ออบรมให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่ดูแลคนพิการ ให้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่ดีขึ้นให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีองค์ความรู้และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนที่รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ผ่านโปรแกรม SET ปี 2559 และโปรแกรม IEP Online วิทยากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.ปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ