เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 Rai-Et Primary Educational Service Area Office 3
664 หมู่ที่ 3 ถนนโพนทอง-หนองพอก ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-4357-1388 โทรสาร 0-4357-2342 Call Center : 0-4357-1388
กลุ่มงาน เบอร์โทร
กลุ่มอำนวยการ  0-4357-1388
กลุ่มนโยบายและแผน  0-4357-2045
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-4357-2045
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0-4357-1900
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-4357-1699
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4357-1699
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4357-1546
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-4357-2051
หน่วยตรวจสอบภายใน  0-4357-2342
กลุ่มกฎหมายและคดี 0-4357-1699