วิสัยทัศน์ ( Vision )

วิสัยทัศน์
( ปรับ/เปลี่ยน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 )

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2560) และคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบ 4 (2559 - 2563) โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา