วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

วัฒนธรรมองค์กร ROIET 3

                   R   =          Research            วิจัย นำทาง

                   O  =          Organic             สร้างองค์กรมีชีวิตและคุณค่า                    

                   I    =          Information       พัฒนาด้วยระบบสารสนเทศแจ่มชัด

                   E   =          Evaluation         วัดและประเมินผลตามหลักวิชาการ

                   T   =          Team                ทำงานเป็นทีมอย่างมีศักดิ์ศรี

                   3   =          ดี เก่ง มีสุข         ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข