ประวัติและความเป็นมาของ สนง.

ความเป็นมาก่อนมาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นวันสำคัญต่อวงการศึกษาไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยกเลิกหน่วยงานที่สถานะเทียบเท่ากรม
14 แห่ง เกิดหน่วยงานใหม่ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
     1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารภิจที่เกี่ยวข้องกับการจัด
และการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเหตุให้เกิดการหลอมรวมส่วนราชการที่เป็นกรมและเทียบเท่ากรมของกระทรวงศึกษาธิการที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา-แห่งชาติ (สปช.) กรมสามัญศึกษา (สามัญฯ) และกรมวิชาการ เข้ารวมกันตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการเดิม เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่บัญญัติไว้

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว เพื่อรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง