กลยุทธ์

กลยุทธ์

                   จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต จุดมุ่งหมายและจุดเน้นข้างต้นสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงกำหนดกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน  4  กลยุทธ์ ดังนี้

                  กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

                  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ