ข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 18 ปี)

ข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 3 - 18 ปี) ปีการศึกษา 2561