สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560