คู่มือระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

1.คู่มือการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น
2.คู่มือการใช้งานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต
3.คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin
4.แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร.01 และ นร.02
5.วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ
6.วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน