ทำเนียบบุคคลกร

2

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ

1.  งานบริหารทั่วไป       

              -  งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-  งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

-  งานควบคุมภายใน

-  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-  งานประชุมภายผู้บริหารสถานศึกษาและประชุมในสำนักงาน

-  งานยานพาหนะ

-  งานอาคารสถานที่

-  งานมอบหมายหน้าที่การงาน

2.  งานประสานงาน       

-  งานประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานเขต

            -  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

            -  งานเลือกตั้งและสรรหา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

            -  งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

            -  งานเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

            -  งานเลือกตั้งผู้แทนหน่วยงาน หรือ องค์กร

            -  งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

3.  งานประชาสัมพันธ์     

-  งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

            -  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

3

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.  งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

            -  งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง

            -  บริหารอัตรากำลัง

            -  งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

            -  งานสรรหาและบรรจุ

            -  งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            -  งานออกจากราชการ

3.  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

            -  งานบำเหน็จความชอบ

            -  งานทะเบียนประวัติ

            -  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

            -  งานบริการบุคลากร

4.  งานพัฒนาบุคคล

            -  งานฝึกอบรม

-  งานลาศึกษาต่อ

            -  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

            -  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

            -  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

5.  งานวินัยและนิติการ

            -  งานวินัย

            -  งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

            -  งานกฎหมาย  และการดำเนินการคดีของรัฐ

6.  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

6

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มนโยบายและแผน

1.  งานนโยบายและแผน

            -  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

            -  งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            -  งานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

            -  งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียนและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            -  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2.  งานวิเคราะห์งบประมาณ

            -  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

            -  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

            -  งานจัดสรรงบประมาณ

            -  งานบริหารงบประมาณ

3.  งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

            -  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

            -  งานประเมิลผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

            - งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

4.  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

5

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          -  การศึกษาในระบบ

                     -  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                     -  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

                     -  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา (การจัดเก็บ/การยกเลิกหลักฐานการศึกษา

                       การตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ งานสั่งซื้อแบบพิมพ์)

            - การศึกษานอกระบบ

         - การศึกษาตามอัธยาศัย

2.  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

3.  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

4.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

5.  งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

6. งานส่งเสริมสนับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

          - งานทุนการศึกษา

            - งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

            - งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

7.  งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.  งานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และ คุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            - งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

            - งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

            - งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

9.  งานวิเทศสัมพันธ์

10.  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

11.  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12.  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.  งานการเงิน

            -  การเบิกจ่ายงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยะฐานะ เงินค่าตอบแทน

            -  การเบิกจ่ายงบกลาง ได้แก่ เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยพิเศษ กบข. กสจ. ฯลฯ

            -  การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเบี้ยประชุม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

            -  การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

            -  การยืมเงินราชการ/ เงินทดรองราชการ การล้างหนี้เงินราชการ/ เงินทดรองราชการ

            -  การจัดทำบัตรเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

            -  การรับเงินและนำส่งเงินกับธนาคาร

            -  การรับ-จ่ายเงินประกันสัญญา

2. งานพัสดุ

            -  การดำเนินการจัดหา จัดซื้อ การเช่า การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบการควบคุมงาน สัญญาและหลักประกันสัญญา การลงโทษผู้ทิ้งงาน

            -  การดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมอาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา

            -  การจัดทำใบ PO เพื่อกันเงินงบประมาณในระบบ GFMIS

            -  การดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ การขยายเวลาขอเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

            -  การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน-ทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุประจำปี การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย

            -  การควบคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

            -  การดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                         

3. งานบัญชี

            -  การดำเนินการบันทึกบัญชี  การจัดทำรายงานประจำเดือนตามเกณฑ์คงค้าง,และตามระบบ GFMIS

            -  การจัดทำรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย รายละเอียดเจ้าหนี้

            -  การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด

-  การจัดทำทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา

            -  การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

            -  การรับ-นำส่งเงินในระบบ GFMIS ตามประเภทของเงินที่รับคืน-นำส่ง และการบันทึกรายการปรับปรุง

            - การล้างบัญชีพักสินทรัพย์

            -  การจัดเก็บหลักฐานใบสำคัญ (งบเดือน)

4

ขอบข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

2.  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

            -  ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

            -  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

            -  ระดับชาติ

4.  งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

            -  งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

            -  งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

            -  งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

            -  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

5.  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

            -  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

            -  งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

6.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            -  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            -  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

7.  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

7

ข่ายภารกิจตามอำนาจหน้าที่  หน่วยตรวจสอบภายใน

1.  งานตรวจสอบภายใน

             -  งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

                        -  งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

                        -  งานประเมินความเสี่ยง   

            -  งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ

                        -  การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit)

                        -  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

                        -  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

                        -  การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

                        -  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)

                        -  การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)

                        -  การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

          -  งานให้คำปรึกษา

2.  งานบริหารการตรวจสอบ

            -  งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

            -  งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

3.  งานธุรการและสารสนเทศ