การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ โดยคุณครูวัฒนา ธิมาชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ โดยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูวัฒนา ธิมาชัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น