ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายวัฒนา ธิมาชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายวัฒนา ธิมาชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด