การตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS / ผลการตรวจสอบสถานศึกษา โดย นางจรัสศรี จิตชัย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เผยแพร่ผลงานตาม ว.10 เค้าโครงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของนางจรัสศรี  จิตชัย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS / ผลการตรวจสอบสถานศึกษา  และข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 

รายละเอียด การตรวจสอบการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS

รายละเอียด ผลการตรวจสอบสถานศึกษา

รายละเอียด ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน