การพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเรือง

การพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเรือง

ดาวโหลดรายละเอียดการรายงาน