แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนอัคคะวิทยา เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 863
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN curriculum sourcebook เขียนโดย Administrator 681
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรค่ายจัดทำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 957
อบรมโครงการ "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 เขียนโดย Administrator 1835
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านไอซีที เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เขียนโดย Administrator 652
เกียรติบัตรกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 827
การพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Administrator 1101
อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโพธิ์ร่วมกับกลุ่มเชียงใหม่ เขียนโดย Administrator 897
อบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย Administrator 2104
อบรมเชิงปฏิบัติการการระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Administrator 3706