แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 888
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนอัคคะวิทยา เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 741
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN curriculum sourcebook เขียนโดย Administrator 609
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรค่ายจัดทำโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย Administrator 828
อบรมโครงการ "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 เขียนโดย Administrator 1710
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านไอซีที เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เขียนโดย Administrator 588
เกียรติบัตรกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 742
การพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Administrator 1016
อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโพธิ์ร่วมกับกลุ่มเชียงใหม่ เขียนโดย Administrator 805
อบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หนองพอกภูเขาทอง เขียนโดย Administrator 1877