แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 1274
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Administrator 1554
ลงทะเบียนต่อสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน หลัง เขียนโดย Administrator 538
อบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินนานาชาติ PISA 2018 เขียนโดย Administrator 1965
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1990
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา เขียนโดย Administrator 584
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและยืนยัน ในระบบ NT Access ของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 1876
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เขียนโดย Administrator 2922
ประเมินออนไลน์โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 787
การประชุมการสร้างความเข้าใจ ผ่านระบบวีดีโอคอนฟอเรนซ์ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขียนโดย Administrator 1768