แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Administrator 1225
ลงทะเบียนต่อสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน หลัง เขียนโดย Administrator 340
อบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินนานาชาติ PISA 2018 เขียนโดย Administrator 1647
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1340
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา เขียนโดย Administrator 393
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและยืนยัน ในระบบ NT Access ของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 1552
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เขียนโดย Administrator 2066
ประเมินออนไลน์โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 540
การประชุมการสร้างความเข้าใจ ผ่านระบบวีดีโอคอนฟอเรนซ์ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขียนโดย Administrator 1459
ประชุมทางไกลระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา เขียนโดย Administrator 968