แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 667
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Data Management Center 2018) เขียนโดย Administrator 2570
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 1105
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Administrator 1338
ลงทะเบียนต่อสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน หลัง เขียนโดย Administrator 419
อบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินนานาชาติ PISA 2018 เขียนโดย Administrator 1766
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1521
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา เขียนโดย Administrator 465
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและยืนยัน ในระบบ NT Access ของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 1673
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เขียนโดย Administrator 2253