ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561

1.เกียรติบัตร O-NET ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2561

2.เกียรติบัตร O-NET คณิต ป.6 ปีการศึกษา 2561

3.เกียรติบัตร O-NET วิทย์ ป.6 ปีการศึกษา 2561

4.เกียรติบัตร O-NET อังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 61

5.เกียรติบัตร O-NET ไทย ม.3 ปีการศึกษา 61

6.เกียรติบัตร O-NET คณิต ม.3 ปีการศึกษา61

7.เกียรติบัตร O-NET วิทย์ ม.3 ปีการศึกษา 61

8.เกียรติบัตร O-NET อังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2561