ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

1.ด้านภาษา ปีการศึกษา 2561

2.ด้านคำนวณ ปีการศึกษา 2561

3.ด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2561

4.รวมทุกด้าน ปีการศึกษา 2561