การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

ดาวโหลดโปรแกรม Scratch Desktop (แบบ Offline)

การใช้งาน Scratch แบบออนไลน์  วิธีการเข้าใช้งานแบบออนไลน์

 ดาวโหลดเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

เกียรติบัตร รุ่นที่ 1 เกียรติบัตร รุ่นทีี่ 2 เกียรติบัตรวิทยากร