การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการ และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการฯ

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

เกียรติบัตรรายชื่อเรียงตามตัวอักษรของแต่ละอำเภอนะครับ
 โพนทอง โพธิ์ชัย หนองพอก เสลภูมิ เมยวดี วิทยากร