การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral

เกียรติบัตรแบ่งออกเป็นแต่ละอำเภอ รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

โพนทอง โพธิ์ชัย หนองพอก เสลภูมิ เมยวดี วิทยากร