การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ ประจำปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการปฐมวัย

ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนแล้ว

เกียรติบัตรแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ แต่ละอำเภอ จะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

 โพนทอง เสลภูมิ หนองพอก โพธิ์ชัย