การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรของแต่ละกลุ่มพัฒนาฯ นะครับ

 สหวิทยาเขต  ม่วงสว่าง  พระธาตุอุปมุง พนาศึกษา  แวงใหญ่  ชัยมงคล  รักษ์ชัยมงคล   หนองพอกภูเขาทอง เมยวดี
 โพธิ์เงิน  ลุ่มน้ำยัง  เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำชี  ศิลานคร  ขวาวนางาม  โพธิ์ชัย  เชียงใหม่  จนท.ในเขต