อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เอกสารคู่มือการพัสดุ ฉบับโรงเรียน

ดาวโหลดเกียรติบัตร เกียรติบัตรจะเรียงตามตัวอักษรของแต่ละกลุ่มพัฒนาฯ

 สหวิทยาเขต  ม่วงสว่าง  พระธาตุอุปมุง พนาศึกษา  แวงใหญ่  ชัยมงคล  รักษ์ชัยมงคล   หนองพอกภูเขาทอง เมยวดี
 โพธิ์เงิน  ลุ่มน้ำยัง  เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำชี  ศิลานคร  ขวาวนางาม  โพธิ์ชัย  เชียงใหม่  วิทยากร

สแกน QR Code เข้ากลุ่ม การเงิน พัสดุ สพป.ร้อยเอ็ด 3

ngenret3