แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ไฟล์บรรยายประชุมเตียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

2.แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

3.หนังสือปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลในแนวทางการปฏิบัติงาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

4.ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

5.รายละเอียดทุกอย่างของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรแบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน

6.เว็บไซต์ http://training.obec.go.th สำหรับครู เข้าลงทะเบียนเข้ารับการ

7.กรณี ครูลืมรหัสผ่านและไม่สามารถเข้าระบบเพื่อเข้ารับการอบรม

8.ส่งข้อมูลเพื่อแจ้งเปลี่ยนอีเมล์ กรณี ครูลืมรหัสผ่านและไม่สามารถรีเซตรหัสผ่าน

9.เว็บไซต์ http://training.obec.go.th/admin สำหรับ ผอ.โรงเรียนเข้าอนุมัติให้ครูเข้ารับการอบรม

10.กรณี ผอ.โรงเรียน ลืมรหัสผ่านและไม่สามารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติได้

11.กรอกแบบฟอร์มสำหรับ ผอ.โรงเรียน หรือรักษาการ ที่ยังไม่มี Usesr/ลืมรหัสผ่านและไม่สามารถเข้าระบบ
ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติ

12.ปฏิทิน shopping รอบที่ 2

13.แนะนำ กลุ่ม MCMK Community ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

QR CODE : @obecline2018
obecline