การประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและยืนยัน ในระบบ NT Access ของโรงเรียนในสังกัด

ลงทะเบียนเข้าประชุม
ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน NT Accessชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน NT Access
เว็บไซต์ NT Access

เข้ารายงานข้อมูลสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน ระดับปฐมวัย

หนังสือแจ้งพร้อมคู่มือการรายงาน
ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านรายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เว็บไซต์รายรายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้เครือข่าย Uninet
ตัวอย่างอุปกรณ์ Uninet

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเว็บไซต์ E-Mesชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเว็บไซต์ E-Mes
เว็บไซต์ E-Mes

แบบฟอร์มกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางพร้อมคู่มือ
เว็บไซต์รายงานข้อมูลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางรายบุคคล ระดับประถมศึกษา
เว็บไซต์รายงานข้อมูลการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางรายบุคคล ระดับมัธยมศึกษา
เว็บไซต์รายงานข้อมูลการสอบข้อสอบมาตรฐานคะแนนเฉลี่ย