โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE

ดาวโหลดเกียรติบัตร To Be Number One เกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน จะอยู่ด้วยกัน

รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

สหวิทยาเขต
พนาศึกษา
พระธาตุอุปมุง
ม่วงสว่าง
แวงใหญ่
ศิลานคร
ลุ่มน้ำยัง
ลุ่มน้ำชี
เมืองเสลภูมิ
โพธิ์เงิน
รักษ์ชัยมงคล
ชัยมงคล
หนองพอกภูเขาทอง
โพธิ์ชัย
เชียงใหม่
เมยวดี
โพนทองพัฒนาวิทยา1
โพนทองพัฒนาวิทยา2
โพนทองวิทยายน
สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 1
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 3
สังกัด กศน.โพนทอง
คณะทำงาน