การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านและสื่อสารได้และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA

ดาวโหลดเกียรติบัตร รายชื่อจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านและสื่อสารได้และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านและสื่อสารได้และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA