อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวโหลดเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม

@เครดิต ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว