อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการใช้ OBECMAIL

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร   ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน Obec Mail   เว็บไซต์ Obec Mail   ลงทะเบียนรับ account   ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านสำหรับคนใหม่

เว็บไซต์ TEPE Online   หนังสือแจ้ง   คู่มือการรายงาน TEPE Online เอกสารสรุป เอกสารแนบ 2

โปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smart Card   โปรแกรมรีโมทหน้าจอ

เข้าเว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเข้าระบบคัดกรอง   เว็บไซต์คัดกรองนักเรียนยากจน

ปฏิทินสารสนเทศ ปี 2560

ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรม แบ่งออกเป็นกลุ่มพัฒนา แล้วรายชื่อจะเรียงตามตัวอักษร

สหวิทยาเขต ศิลานคร โพธิ์ชัย เมยวดี แวงใหญ่ พระธาตุอุปมุง โพธิ์เงิน เชียงใหม่ รักษ์ชัยมงคล
พนาศึกษา ม่วงสว่าง หนองพอกภูเขาทอง ชัยมงคล เมืองเสลภูมิ ลุ่มน้ำยัง ลุ่มน้ำชี ขวาวนางาม วิทยากร

 ดาวโหลดเกียรติบัตรการอบรม ณ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา