แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย Administrator 105
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต และการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด เขียนโดย Administrator 878
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 เขียนโดย Administrator 447
การอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เขียนโดย Administrator 278
ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 583
ดาวโหลดเกียรติบัตรโรงเรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 631
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เขียนโดย Administrator 675
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 931
การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 220
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 1758