แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เขียนโดย Administrator 81
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 594
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Administrator 1410
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการ และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1090
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" เขียนโดย Administrator 602
การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1135
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1263
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 2268
การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 1144
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral เขียนโดย Administrator 924