แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 743
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 970
การอบรมหลักสูตร "ผู้คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 614
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 445
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Data Management Center 2018) เขียนโดย Administrator 2086
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 880
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Administrator 1058
ลงทะเบียนต่อสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน หลัง เขียนโดย Administrator 264
อบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินนานาชาติ PISA 2018 เขียนโดย Administrator 1515
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1103