แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 500
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 1326
การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 585
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral เขียนโดย Administrator 396
การพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เขียนโดย Administrator 674
การอบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) เขียนโดย Administrator 110
การประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1169
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 เขียนโดย Administrator 1296
การอบรมหลักสูตร "ผู้คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 986
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 604