แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการ และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 829
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" เขียนโดย Administrator 440
การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 912
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 1094
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ข้อ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 2115
การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Administrator 998
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral เขียนโดย Administrator 792
การพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เขียนโดย Administrator 866
การอบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) เขียนโดย Administrator 232
การประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 1342