แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 253
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Data Management Center 2018) เขียนโดย Administrator 1666
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 743
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย Administrator 849
ลงทะเบียนต่อสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน หลัง เขียนโดย Administrator 197
อบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมินนานาชาติ PISA 2018 เขียนโดย Administrator 1111
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Administrator 601
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา เขียนโดย Administrator 256
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและยืนยัน ในระบบ NT Access ของโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 1370
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เขียนโดย Administrator 1762