ภารกิจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการได้กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นองค์กรรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

                   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

                   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

                   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

                   4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

                   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน-การจัดและพัฒนาการศึกษา

                   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา

                   8. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

                   9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา

                   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา

                   11. ให้ความร่วมมือและประสานราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองในฐานะ

                   12. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาอื่นที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย