แบบคัดกรองต่างๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.แบบคัดกรองนักเรียน
2.สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559
3.แบบเยี่ยมบ้านใหม่
4.แบบสรุปคัดกรองนักเรียนส่ง-สพป.รอ.3
5.แปลผลความฉลาดทางอารมณ์
6.แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน
7.แปลผลแบบประเมินEQ-มัธยม-12-17

เอกสาร ars krs

คำสั่งผู้ที่ได้รับผิดชอบการรายงาน

 

ดาวโหลดเอกสาร ars59

ดาวโหลดคู่มือ ars59

เว็บไซต์รายงาน ars59

 

ดาวโหลดเอกสาร krs59

ดาวโหลดคู่มือ krs59

เว็บไซต์รายงาน krs59

 

ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผิดชอบการรายงาน ars krs

เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว ชื่อผู้ใช้คือ เลข 13 หลัก รหัสผ่าน คือ 123456

รายงานข้อมูล ars krs รอบ 6 เดือน เปิดระบบรายงานระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2559
หมายเหตุ : รอบ 6 เดือน ระบบจะปิด วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น.

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

คำบอกคำสั่งและเพลงสวนสนาม 2559

สาธิตการประกวดระเบียบแถว 2559

 

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2561     เฉพาะจำนวนแยกชั้นเพศ ประจำปี 2561

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2559

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2558

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2557