ประกาศโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,020,000 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 095-6582830 หรือ 085-7463887 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด