ประกาศโรงเรียนชุมชนบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศโรงเรียนชุมชนบัวคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. 202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 813,400 บาท 

     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 093-3218896,089-8618014,083-3619392 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด