ประกาศโรงเรียนบ้านคำนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          ประกาศโรงเรียนบ้านคำนาดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,426,000 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet3.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7697627 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียด