ประกาศโรงเรียนบ้านคำโพนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านคำโพนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 669,300 บาท ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด