สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สพป.ร้อยเอ็ด 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,188,180 บาท ตามรายการดังนี้ 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 จำนวน 87 ชุด 2.ระบบปฏิบัติการ จำนวน 87 ชุด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-571900 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด