โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.10426 ขนาด 4 ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.10426 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,753,000 บาท ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9646088 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสามารถสอบถามทางในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด