โรงเรียนบ้านนาสีใส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.20226

โรงเรียนบ้านนาสีใส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.20226 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 873,500 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 098-6100342 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด