โรงเรียนบ้านวังม่วย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านวังม่วย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,299,000 บาท ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด