โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สอบราคาจ้างงานบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สอบราคาจ้างงานบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ รอ.06/5 2523 ขนาด 5 ห้องเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 797,800 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-0435440 ในวันและเวลาราชการ ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด ดาวโหลดเอกสารการสอบราคา