ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-571900 ดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด