แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 51
พิธีไหว้พระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคาร ณ หอประชุม สพป.รอ.3 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 58
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 28 - 30 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 54
ประชุมพร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาณ ห้องประชุมโปงลาง เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 47
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 53
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 50
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่นที่ 2 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
อบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 รุ่น 1 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 57
ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย ภาสกร ชูศรียิ่ง 50