แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชมการประชุมทางไกล การชี้แจ้งการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 61 เขียนโดย Administrator 73
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมครูบำนาญ ร้อยเอ็ด เขต 3 เขียนโดย Administrator 39
พิธีมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Administrator 38
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประเมินคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เขียนโดย Administrator 38
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ กลุ่มพนาศึกษา เขียนโดย Administrator 39
ประชุมชี้แจงการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Administrator 34
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย Administrator 39
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ ปี 2560 เขียนโดย Administrator 40
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย เขียนโดย Administrator 36
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหนองนกทา อำเภอโพธิ์ชัย เขียนโดย Administrator 38